1 2 3 4
 

счетоводен софтуер

 

СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО - двустранно счетоводство

НОВ И СТАР СМЕТКОПЛАН - за фирми и бюджет

Програмен продукт за водене на ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО от всички браншове на стопанството. Характерни за продукта са бързина и лекота на работа, възможности за изтриване и коригиране по всяко време на счетоводни статии. Още
 

 

Мсофт КОЧАН

Програмен продукт без СУПТО, софтуер за печат на фактури, без база данни и справки Още
 

 

СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА БОЛЕДНО - едностранно счетоводство

Програмен продукт за водене на ЕДНОСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО. Обработва основните документи: Книга за приходите, Книга за разходите,  Материална и Инвентарна книга, Отчет за приходите и разходите. Още

 

 

СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА БОЛЕДНО - едностранно счетоводство многофирмен

Програмен продукт за водене на ЕДНОСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО. Обработва основните документи: Книга за приходите, Книга за разходите,  Материална и Инвентарна книга, Отчет за приходите и разходите. Още

 

 

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ - СФУК

- за фирми и бюджет

Програмен продукт за въвеждане и следене на договорите и разплащанията по тях и аналогична дейност по „Зявки без договори”. Още

 

 

програма ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА - ВСК

- за фирми и бюджет

Програмен продукт за картотекиране на: дялов капитал, взети заеми, погасителни вноски. Още

 

 

ПРОГРАМА КАСА - левова, валутна, авансови отчети

- за фирми и бюджет

Програмен продукт за следене на касовите наличности в лева до три нива на аналитичност; следене на касовите наличности във валута до три нива на аналитичност;  бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година;  разпечатване на приходни и разходни касови ордери. Още

 

 

ПРОГРАМА ТАКСОВА КНИГА - за социални домове

- бюджет

Програмен продукт за заплащане на такси и изчисляване на действителни месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, базирани на присъствената книга, на въведени в номенклатурата действително ползвани площи, въведени разходи по икономически елементи. Още

 

ПРОГРАМА КАСА - книга по партиди за домове ( бюджетни предприятия)

- за фирми и бюджет

Програмен продукт за следене на касовите наличности в лева до три нива на аналитичност; следене на касовите наличности във валута до три нива на аналитичност;  бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година;  разпечатване на приходни и разходни касови ордери. Още

 

 

ПРОГРАМА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

- за фирми и бюджет

Програмен продукт за попълване и печат на банкови документи. Програмата има както еднофирмен вариант така и многофирмен вариант. Позволява Ви попълването на новите банкови документи - ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета . Още

 

 

БЕЗПЛАТНА СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА ДДС ДНЕВНИЦИ

Създаване на Дневници по ДДС, съобразно всички изисквания на  Закона за счетоводството, запис на .txt файлове към НАП и множество справки. Още