програма MREALFP - фактури, PACKING LIST, CMR

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури


   »Поддържа неоходимата номенклатура на стоки и клиенти.


   »Издаване на фактури за продажба на стоки или услуги.


   »Следи разплащанията с клиентите и дава множество справки за просрочия и разплащания в различни видове валути.

ДЕМО MREALFP - ФАКТУРИ УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА


 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Програмата  може да бъде инсталирана под всички версии на Windows.
Програмата е има и мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.


ФАКТУРИ е  програма , която има следните модули и възможности:

 

Модул Сервизни функции - дават се необходимите настройки за работа с програмата. Тези настройки са свързани с данни за фирмата, със задаването на пароли и нива на достъп, с архивирането на данни и разархивирането, с прехвърлянето в Нови години и и в избор на текущи и с ред други настройки, за да работи системата добре.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

Модул Номенклатура - създава се необходимата номенклатура за работа с програмата

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

 • Клиенти виж

 • Видове стоки /материали/ услуги виж

 • Видове мерки виж

 • Видове валути виж

 • Видове разплащане виж

 • Типове документи виж

 • МОЛ / Фактуристи виж

 • Номенклатура стоки/услуги виж
 • Основания за прилагане по ЗДДС виж
 • Банки виж
 • Законови разпоредби виж

 

 

ФАКТУРИРАНЕ

 

Освен стоки и материали е възможно и попълването в документа и на услуги, като за тях не е необходимо въобще да се въвежда количество. Има две възможности за издаване на фактури за по голямо удобство на потребителя – първата форма е Продажба с номенклатура, а втората форма е Продажба без номенклатура. Програмата дава възможност за изпращане на и - мейл с фактурата на клиента в момента на зписването й.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ФАКТУРИРАНЕ с номенклатура виж

Издават се фактури за извършени услуги или продажби на стоки, с изградена предварително номенклатура за удобство. Номенклатурата се използва на готово във формата, като се избира вида на стоката и услугата и наименованието й,  както и мярката. Този модул може да се използва и в пакет със складовата програма МРЕАЛ и нейните модули.

 

ФАКТУРИРАНЕ  без номенклатура виж
При използването на тази форма не е необходимо предварително да се въвежда номенклатура в модула Номенклатури. Директно се въвежда във формата името на стоката или услугата, мярката, количеството, ед. цена.

 

От тези  два модула могат да се следят разплащанията с клиентитеи да се отразяват сроковете на закъснение. Това се осъществява от формата ”Длъжници”, като тук има и необходимите справки даващи цялата информация.

 

Модул Дневник продажби ДДС – подготвя изцяло дневника по ДДС, съобразен със законовите изискавнаия, за съдържание на този дневник.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

СПРАВКИ

 

Справка Продажби по клиенти  - обобщена  виж

Тя отразява продажбите извършени както във формата Продажби без номенклатура, тъка и във формата Продажби с номенлатура. Дава информация за номера, датата и стойността на фактурите за даден клиент. Вид на справката

Справка продажби по клиенти с номенклатура виж

Тя дава информация за продажбите извършени през този модул. Задава се периода за търсената справка, определя се дали за всички клиенти или само за определен клиент се прави справката,  По подразбитане е за всички групи или материали, но могат да се ползват филтри. Ако в справката не е избрано по документи , тя се явява по обобщена.При използван филтър по документи се проследяват движението на   продажбите по документи. Вид на справката

 

Справка продажби по артикули с номенклатура виж

Дава информация за извършените продажби, групирани по артикул, за избран период.
Информацията може да се филтира допълнително, като в полетата “Група” и “Артикули” се изберат съответната група изделия и артикул, които ни интересуват. Вид на справката

 

Справка продажби за ден / период с номенклатура виж

Дава информация за продажбите извършени на датата зададена в справката. Обобщена” или “Детайлна”.

 

Клиенти – Длъжници виж

В модула “Фактуриране без наличности” са добавени и формите за Клиенти –Длъжници и справките свързани с тях, тъй като те са тясно свързани с формата “Продажби”. При продажба, ако стойността на сделката не се отрази в момента като платена, се задава  Дата просрочие.

 

Справка Длъжници виж

Справката за неразплатени клиенти дава възможност във всеки един момент да се се следят всички  задълженията на клиентите. Справката дава информация за задълженията на всички клиенти към определена дата, техните разплащания и остатъци. Вид на справката

 

ДЕМО MREALFP - ФАКТУРИ УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА