счетоводна програма боледно

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 Програмен продукт за водене на ЕДНОСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО.

   Обработва основните документи: 

   » Книга за приходите; 

   » Книга за разходите; 

   » Материална и Инвентарна книга; 

   » Отчет за приходите и разходите.

ДЕМО БОЛЕДНО УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА


 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Програмата  може да бъде инсталирана под Windows XP или по-висок. Програмата има и мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.


БОЛЕДНО е  програма , която има следните модули и възможности:

 

Модул Сервизни функции - дават се необходимите настройки за работа с програмата. Тези настройки са свързани с данни за фирмата, със задаването на пароли и нива на достъп, с архивирането на данни и разархивирането, с прехвърлянето в Нови години и и в избор на текущи и с ред други настройки, за да работи системата добре.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

Модул Номенклатура - създава се необходимата номенклатура за работа с програмата.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

  • Контрагенти виж

  • Материални запаси виж

  • Типове документи виж

  • Дълготрайни активи виж

 

 

КНИГИ

 

Модул Книги – съдържа Книга на приходите, Книга на разходите, Книга на материалните запаси и Книга инвентарна, а също и Начисляване на амортизации и Сторниране.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури


Книга на приходите виж

В Книга на приходите се въвежат всички приходи на фирмата, като първо се въвежда типа и номера на приходния документ и след това сумите се разпределят според категорията си. Ако търсим конкретен документ можем да позлваме бутона Избор на документ, като там се показва диалогов прозорец с всички попълнени документи. виж

 

Книга на разходите виж

В Книга на разходите информацията се въвежда по аналогичен начин. Функционалността на бутоните е същата, както в Книга на приходите.

 

Книга на материалните запаси виж

В  Книга на материалните запаси се въвежда името на материалния запас, дали той е приход или разход, доставчика/ клиента и информация за документа – вид и номер. Ако имаме приход на материален запас, се въвежда приходното количество и сума, а единичната цена се изчислява от програмата. Ако имаме разход на материален запас,  то въвеждаме разходното количество, а разходната сума и единичната цена се изчисляват от програмата.

 

Книга Инвентарна виж

В тази книга описваме дълготрайните активи на фирмата, типа и номера на документа, първоначалната стойност, % амортизация, дата на въвеждане в експлоатация. Месечната и годишната амортизация, както и балансовата стойност се изчисляват от програмата.

 

Начисляване на амортизация виж

Месецът и годината се изчисляват автоматично от програмата.

 

Сторниране виж

Месецът и годината се изчисляват автоматично от програмата.

 

 

СПРАВКИ

 

Модул Справки – съдържа справки, свързани с въведената информация в Книгите, както и справка за начислените амортизации.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

Справка – материални запаси виж

Вид на справката


Справка начислени амортизации виж

Вид на справката

 

Справка за Книга на приходите виж

детайлна / обобщена

 

Справка за Книга на разходите виж

детайлна / обобщена

 

Справка за Книга на материалните запаси виж

приход / разход

 

Справка за книга инвентарна виж

Вид на справката

 

ДЕМО БОЛЕДНО УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА